Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chương Kim Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Chương Kim Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng Phòng Nhân Sự
  • Trưởng phòng tại International Minh Viet Joint Stock company
  • Trưởng phòng tại Habitat For Humanity Viet Nam (NGO)