Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Đô
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Đô
  • Vị trí muốn ứng tuyển: CREATIVE DESIGNER
  • University Of Economicial, Technical & Industrial, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại KOWON LTD.
  • Trưởng nhóm tại WELDCOM INDUSTRIAL CORP
  • AI
  • Photoshop