Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Thu Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính nhân sự
  • HUFLIT UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Y&R Vietnam