Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Thu Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Thị Thu Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Leader
  • Ho Chi Minh city University Culture, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Bobapop Collection Shop
  • Trưởng nhóm tại Bobapop Tea Ba
  • Trưởng nhóm tại Bobapop Tea Bar
  • Photoshop