Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Thạch
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Thạch
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Project Manager, IT
 • Trưởng phòng tại K&G Technology
 • Trưởng phòng tại BMA Groep
 • LAMP
 • PHP
 • FuelPHP
 • CakePHP
 • JSON
 • AWS