Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Quang Phi Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phan Quang Phi Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Dịch vụ khách hàng, Customer Service Manager
  • Kỹ năng quản lý