Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quốc Cường
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Quốc Cường
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales, marketing
  • Trưởng phòng tại ALDI RETAIL AUSTRALIA - (SYDNEY, NSW)
  • Trưởng nhóm tại JOHNSON CONTROL - ADT SECURITY - (SYDNEY, NSW)