Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đạt Ngọc Tiến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đạt Ngọc Tiến

Take advantages of experiencing and working as a full time customer service coodinator to become a professional staff and bring a lot value. From that, I will contribute to the serving job of the company.