Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Hạnh Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Hạnh Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing
  • TON DUC THANG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NAM HUONG GROUP
  • Nhân viên tại ACFC - A SUBSIDIARY OF IMEX PAN PACIFIC GROUP
  • Tin học văn phòng

Take advantages of sales skills & experience and understanding of market to become a professional Marketing Staff and bring a lot value to customers. From that, I will contribute to development of Company