Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyen Ngoc Bach
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Ngoc Bach
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Fresher
  • UNIVERSITY OF SCIENCE (VNUHCM-US), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại University of Science
  • SQL
  • HTML
  • .NET
  • iOS