Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dương Quang Đạt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dương Quang Đạt
  • Vị trí muốn ứng tuyển: sale and marketing
  • NGUYEN SIEU INTERNATIONAL SCHOOL VIETNAM, trình độ PTTH
  • Giám đốc tại TRANDA INC
  • Giám đốc tại TRADING AND INVESTMENT SINA
  • Nhân viên tại VIPROPERTY
  • Giám đốc tại *H-LINX (HangZhou, China)

After each year will be equippedwith 1-2 new skills - Have a job that i love doinginstead of i have to- Having my own side business - No limitation, no stopping point,never fully satifaction with acertain goal