Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Thị Quỳnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Thị Quỳnh

Tôi muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cùng với mọi người phấn đấu vì lợi ích chung của công ty