Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tường Thanh Vân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tường Thanh Vân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: OPERATION TRAINING MANAGEMENT
  • UNIVERSITY OF ECONIMICS AT HCMC BUSINESS ADMINISTRATION, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại B C C C O R P .
  • Nhân viên tại 1 2 3 V I E T N A M E S E
  • Nhân viên tại F I S H C A K E
  • Nhân viên tại I G R O U P V I E T N A M
  • Nhân viên tại C H O P P

I am a graduated student in Economics. I have 2years experience in Traning Operation, ProcessManagement, Arrangement, and Standardization.Although I have never worked in the F&B or RetailSector, but I have been trained in QualityManagement, Project ...