Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Ngọc Minh Anh
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Ngọc Minh Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Assistant
  • RMIT Vietnam, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại A&P Vietnam
  • Nhân viên tại Wall Street English

I am a hardworking andresponsible person. I amlooking for a position inMarketing department. I havegood Marketing knowledge,customer service and teamwork skills. I am willing tolearn and able to adapt tonew working environment.