Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Thị Thu Hiền
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Thị Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Accountant General
  • Corporate Finance, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Phan Đạt Co., Ltd
  • Nhân viên tại Ministop Co., Ltd
  • Nhân viên tại Nidec Tosok Akiba VN Co.,Ltd
  • Nhân viên tại Au Chau Fashion And Cosmetics Co., Ltd.(ACFC)

Bachelor of Economics in Corporate Finance, Accounting- Practice tax declaration certificate of MBI from Institute of accounting and business