Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Sasha Nguyen
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Sasha Nguyen

Multi-disciplinary product designer, purchasing Master's Degree in London with more than 5 years of experience in Product Design. I have a strong record for producing quality work and creating digital experiences from concept to completion following ...