Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Công Sơn
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Công Sơn
 • Vị trí muốn ứng tuyển: JUNIOR BACK-END
 • UNIVERSITY OF SCIENCE, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH WAO
 • C++
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • JQuery
 • Java

Becoming a good full-stack develop in the future. Finding a job in a professional working environment where colleagues respect each other and taking advantage of the web programming experiences that I have accumulated over the past 2 years. Having ...