Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lương Hữu Thành Nam
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lương Hữu Thành Nam

With a passion for the magic of artificial intelligence. I always try to become an Artificial Intelligence specialist, using artificial intelligence to optimize benefits for businesses and bring benefits to the community.