Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thiên Bản
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thiên Bản

With experience as a Business Data Analyst at SIFT Analytics Group. Good understanding of Time Series forecast and Predictive algorithms, Customer Insight research. Passionate about Data Analysis and Market Research. Looking for a relevant role ...