Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trình Thị Kim Sa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trình Thị Kim Sa

Tìm được công việc và môi trường làm việc phù hợp mà tại đó tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh tôi có được để hoàn thành tốt công việc được giao.