Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Trọng
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Trọng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
 • QUY NHON UNIVERSITY , trình độ Đại học
 • Nhân viên tại VUTATECH
 • Nhân viên tại MINIMAL
 • HTML
 • CSS
 • VueJS
 • MySQL
 • Git
 • PHP

I've been working for a year in web development, I learned a lot of things but focused on .PHP. I Major: Infomation Technology have good communication skills and good teamwork ability. I always try to solve problems using logical thinking and am ...