Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Thi Đình
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Thi Đình

About two years experience working as Seo-Content Excecutive in a Marketing Agency company, I seek a responsible career opportunity to fully utilize my training and skills, while making a significant contribution to the success of the company.