Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thụy Minh Thư
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Thụy Minh Thư

Take advantages of sales skills & experience and understanding ofmarket to become a professional Sales Staff and bring a lot value to Customers. From that, I will contribute to development of Company.