Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Lê Khánh Nhung
  • 11 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Lê Khánh Nhung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trình Dược Viên
  • Hue University Of Medicine and Pharmacy, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Medipharco – Tenamyd Pharmaceutical Company
  • Teamwork
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Microsoft Office

A pharmacist with an excellent record in university. Strong passion to work and study in a challenging and stimulating working environment. Willing to learn and being able to adapt to a corporate environment.