Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng hồng nương
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng hồng nương

My goal is to be associated with a company where I can use my skills and gain more experience while improving the company’s productivity and reputation.