Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Trường Giang
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Trường Giang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: SENIOR SALES MANAGER AND OPERATION
  • University of Transportation, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Single Share-holder Limited Company ANT FARM
  • Nhân viên tại Tropical Sources Company Limited TRL (TRL VietNam)
  • Nhân viên tại Tracimexco - Supply Chain and Agency Services J.S Company (TRA-SAS)
  • Kỹ năng bán hàng
  • kĩ năng giao tiếp

Apply the knowledge and skills, takeadvantagesto complete the work assigned.Extend professional knowledgeas well asexperience in the profession to have theopportunity to become an official employee ofthe company