Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Quốc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 22 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Quốc

I have been working in the field of building, civil and industrial construction management fortwelve-years with the big contractors and professional, Therein I have already had for sevenyears of working experience with Japanese contractors (Obayashi ...