Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Hòa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Hòa

I wish to have opportunity to work in an active and professional environment where Icould learn more and develop my skills