Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Mai Yến Hạ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Mai Yến Hạ

I belive that my experiences and skills could solve the problems creatively ina challenging position.