Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thanh Phương
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thanh Phương

An Assistant Brand Manager with a passion for branding and creativity. Years of experience in Branding & Below the line MKT.