Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Ngân Phương
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Ngân Phương

To turn an essential member of company and get promotion opportunities - Object To link everyone up -Relation To be justice - Point of view To try the best or nothing - Principle