Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thiên Khổng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Thiên Khổng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic Design
  • AI
  • Photoshop