Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Trung Hiếu
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Trung Hiếu

Tôi mong muốn trở thành Giám đốc Nhân sự trước 35 tuổi;Làm việc tại các công ty có hoặc mong muốn xây dựng mô hình Nhân sự hiện đại