Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 24 NTD đã mở / 4 NTD đã xem
Nguyễn Minh Hiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale & Marketing
  • NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại IGROUP VIETNAM
  • Nhân viên tại TNTY CONSTRUCTION COMPANY LTD
  • Nhân viên tại CMG.ASIA
  • Kỹ năng bán hàng
  • Marketing
  • Kỹ năng quản lý

I am looking for a position to improve my skills, expand my knowledege. I am also lookingto establish long termemployment in a friendly enviroment.