Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Trần Đình Sang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 29 NTD đã mở / 4 NTD đã xem
Lê Trần Đình Sang

Hơn 9 năm kinh nghiệm liên quan công việc: Trợ lý kinh doanh, Dịch vụ kháchhàng, Xúc tiến bán hàng - Marketing, Kho vận.