Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dinh Thanh Dat
  • 13 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dinh Thanh Dat
  • Vị trí muốn ứng tuyển: WEB DEVELOPER
  • Nha Trang University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ACEXIS COMPANY CO., LTD
  • Nhân viên tại BIZZON CO., LTD
  • HTML5
  • CSS
  • NodeJS
  • JQuery
  • ReactJS

Front-end và Back-end (Ưu tiên) Skills: HTML5, CSS NodeJs Jquery, ReactJS Git, SASS/SCSS MongoDB, SQL. Có khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu Có kiến thức thực tiễn Tiếp thu rất nhanh và khả năng tự học tốt