Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chu Duy Minh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Chu Duy Minh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP Develope
  • Nhân viên tại Electronics Communications Technology Investment Development Joint Stock Company (ELCOM)
  • Nhân viên tại Framgia Inc.