Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thiên Thư
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thiên Thư
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: - Đạt được mục tiêu đo lường công việc đề ra. - Công việc lâu dài ổn định, thật nhiều thử thách nhưng phải hợp lý. - Môi trường chuyên nghiệp và có điều kiện thể ...