Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Đức Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Đức Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên kinh doanh
  • HUTECH University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Marinabay Vung Tau Resort & Spa
  • Nhân viên tại PVI Vung Tau Insurance
  • Nhân viên tại VGCE-Vietnam Glo Coating Engineer
  • Tin học văn phòng

Active individual, bringing highly effective communication skills, demonstrable persuasion and negotiation skills, and ensuring consistent achievement of sales targets.