Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Minh Vũ
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Minh Vũ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: QA
  • SAI GON University, trình độ Đại học
  • INDUSTRIAL HCM University , trình độ Đại học
  • LAC HONG University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VINH THO company
  • Trưởng nhóm tại HARADA company

To learn and save more precious skills and working experiences in the dynamic environments.