Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huynh Hoai Bao
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huynh Hoai Bao

Proactive English-speaking candidate withmultiple years of experience manufacturingindustries as a foreign affair representative toenterprises. Experience also includes extensivework in material sourcing and purchasing, qualitycontrol