Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thân Mỹ Duyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 17 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Thân Mỹ Duyên

Take advantages of skills & experience and understanding of market to become a professionalbrand manager and bring much value to the customer. From that, I will contribute to thedevelopment of the Company.